Mis võiks olla 2016.a Vigala kalendri teema?


 
 
 
Avaleht > Uudised
Uudised
Kol, 18.Mar.2015 09:24

Vigala Vallavalitsus teatab, et alates 20.aprillist 2015 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 22.juuni 2015. Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Veel:

  • rajatav  infrastruktuur (tee, kanalisatsioonisüsteem, kaev)  ei või  teenindada  ebaseaduslikult  ehitatud  majapidamist (hooned peavad olema ehitisregistris registreeritud)
  • toetuse saaja on kohustatud võtma  rajatud  vee- ,  kanalisatsiooni -   või  autonoomse  elektrisüsteemi  või  juurdepääsutee kasutusele  ning  teostama  selleks  vajalikud  lisatööd  (sh  sisetööd)  hiljemalt  2  aasta  jooksul alates  projekti  lõpptähtajast.  Juhul,  kui  toetust  on  saadud  majapidamisele,  millele  on taotlemise  hetkel  väljastatud  ehitusluba  elamu  ehitamiseks,  peab  elamule  hiljemalt  2  aasta jooksul  alates  projekti lõpptähtajast  olema  väljastatud  kasutusluba

NB! Enam ei pea olema taotleja leibkonnas alla 18 aastasi lapsi. Laste kuulumine leibkonda annab siiski toetuse taotlemisel eeliseid.

 Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele, kuid tema leibkonda ei pea kuuluma kuni 18-aastast isikut või kuni 35-aastast puudega isikut. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

 Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord. Programmist  võib  toetust  anda  tingimusel,  et  taotluse  esitamise  kuupäeval  on  eelmine toetuse  kasutamise  aruanne,  sealhulgas  aastatel  2008- 2012  hajaasustuse  veeprogrammist saadud toetuse  kasutamise  aruanne,  kohaliku  omavalitsuse  poolt kinnitatud.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Abistavad materjalid on väljas EAS-i kodulehel

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist

 

 
Kol, 18.Mar.2015 06:14
 
Nel, 12.Mar.2015 08:17
 
Kol, 11.Mar.2015 08:21

Õpilasstipendiumid

 

Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid jagunevad põhikooli III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse baasil kutsekeskhariduse andvatel erialadel õppivate kutsekooliõpilaste vahel. Stipendiumi võib taotleda statsionaarses õppes üld- või kutseharidust omandavale isikule, kes ise ja kelle vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike registris, olles kantud sinna vähemalt aasta enne taotluse esitamist.

Taotluse esitajaks võib olla täisealine isik, asutus või organisatsioon.

Stipendiumi määramisel arvestatakse käitumist, õppeedukust (keskmine hinne on põhikooli astmes vähemalt 4,5 ning gümnaasiumi ja kutsekooli astmes vähemalt 4,0), ühiskondlikku aktiivsust, osavõttu maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest, spordi- või kutseala võistlustest ning osavõttu maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest kultuurivaldkonna võistlustest, konkurssidest jms.

Hindamise teostab laekunud dokumentide alusel kultuuri ja hariduskomisjon.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. aprill. Taotluseid võetakse vastu kuu aja jooksul alates 15. märtsist.
Stipendiumi taotlemisel esitatavad dokumendid:
1) õppeasutuse poolt kinnitatud koopia õpinguraamatust või tunnistusest;
2) õppeasutuse juhtkonna või klassi- ehk kursusejuhataja poolt koostatud iseloomustus.
3) taotluse esitaja kontaktandmed;
4) stipendiaadi kontaktandmed.

“Õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord Vigala vallas” on kättesaadav aadressil https://riigiteataja.ee/akt/405072013018

 
Nel, 05.Mar.2015 11:25

Vallalehe märtsikuu number ...

 

...on kodulehel lugemiseks väljas.

 
«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»

Leht 1 - 170
<<  Mrts 2015  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
      
  2  3  5  8
  9101112131415
17192022
232425272829
3031